همانند سازی پلاسمید های خطی

همانند سازی پلاسمید های خطی

تدوین: دکتر بابک براتی

مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و نانوبیوتکنولوژی

**************************************

فعالیتها

*********************************** 

آموزش میکروبیولوژی

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی

میکروب شناسی ، بیوتکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی

 برای دانشجویان، علاقمندان و دانش آموزان دبیرستانهای برجسته کشور

Email: barati1987@yahoo.com

دوستانی که برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و یا حتی اجرای کامل پروژه دارند و یا نیاز به آزمایش روی حیوان آزمایشگاهی دارند با ایمیل یا موبایل اینجانب تماس حاصل نمایند.

  به فرازی از فعالیتها توجه نمایید:

  • طراحی و سنتز پپتیدهای (آنتی میکروبیال و ...) مورد نظر طبق درخواست شما
  • پذیرش پروژه های مستقل و مشترک در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی نیمه خصوصی، خصوصی و گروهی در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • مشاوره در انجام پروژه های بیولوژی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
  • پیشنهاد طرح و راهنمایی در انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های بیولوژی، میکروب شناسی، بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
  • تدریس و آموزش دروس آزمایشگاهی میکروب شناسی ( قارچ شناسی، باکتری شناسی، میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی کاربردی و ...)
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش های بیولوژی، میکروب شناسی، سلولی و مولکولی، مهندسی ژنتیک و نانوتکنولوژی
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش با حیوان آزمایشگاهی

 اگر برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و توضیح روش های کار دارید می توانید با ایمیل و یا تلفن اینجانب دکتر بابک براتی تماس حاصل نمایند.

            barati1987@yahoo.com               TEL: 09384198788

 

 **********************************************************************************

 

همانند سازی پلاسمید های خطی

نوع دیگری از پلاسمیدها که چالش در عقاید عمومی ساختار DNA باکتریایی و همانند سازی رابیشتر دامن می زند پلاسمیدهای خطی است. این پلاسمید ها در چندین جنس باکترییایی شامل بورلیا و استرپتو مایسس مشخص شده اند. در این گونه های باکتریایی (و برخی دیگر)کروموزوم نیز خطی است. همانندسازی این مولکول های خطی تا حدودی یک مشکل را مطرح می کند. همچنان که می دانید یک رشته DNA جدید (رشته پیشرو) به طور پیوسته ساخته می شود، در صورتی که رشته دیگر(رشته پیرو) به صورت ناپیوسته ساخته می شود و یک قطعه کوتاه که متعاقبا با یکدیگر متصل می شوند را تولید می کند. ضروری است که اسید های نوکلئویک همیشه از سمت '5 به '3 ساخته شود. همچنین به خاطر دارید که سنتز DNA نیازمند به یک پرایمر داردکه به صورت طبیعی توسط یک RNA پلیمراز تولید می شود. این توالی پرایمری برداشته و با DNA پلیمراز جایگزین می شود و سپس در این هنگام سنتز قطعه بعدی فرا می رسد.

حال در نظر بگیرید چه اتفاقاتی در نزذیک شدن به انتهای مولکول DNA خطی ، در چنگال همانند سازی رخ می دهد. رشته پیشرو به صورت پیوسته در جهت مستقیم به سمت انتها می آید اما چه اتفاقی بر سر رشته پیرو روی می دهد؟ ممکن نیست که یک پرایمر RNA به طور مستقیم در انتهای'3 رشته الگو تولید شود و در هیچ موردی مکانیسمی برای جایگزینی آخرین تکه RNA با DNA وجود ندارد. در نتیجه رشته الگو نمی تواند به طور مستقیم از سمت بالا به سمت انتهای'3 کپی شود. باکتری هایی که DNA خطی دارند (خواه پلاسمید ،خواه کروموزوم) استراتژی های متفاوتی را در غلبه بر این مشکل پذیرفته اند .در بورلیا انتهاهای دو رشته با یکدیگر متصل شده اند و یک ساختار سنجاق سری بسته به طور کووالانت حاصل شده است. ساختارهای مشابهی در انتهاهای برخی ویروس های حیوانی (مثل پاکس ویروس ها) یافت می شود همچنین باکتریوفاژN15 در E.coli که در این جا پروفاژیک پلاسمید DNA خطی می باشد. چندین مدل وجود دارد که مسئولیت همانند سازی را بعهده می گیرند. شروع همانند سازی در دو جهت در یک مبدا مرکزی (oriC) ، همانند سازی را در مولکول حلقوی دو رشته دایمری که در آن دو کپی ژنوم به وسیله کپی های توالی ساختار لوپ سنجاق سری به یکدیگر متصل شده اند ، هدایت می کند. این ساختار میانجی سپس به وسیله برش دادن فراوری می شود و دوباره رشته های DNA در هر انتها به یکدیگر متصل می شوند تا دوباره لوپ های سنجاق سری بسته کووالانت را تشکیل دهند.

در استرپتومایسس، مشکل همانند سازی انتهاهای DNA خطی به روشهای مختلف حل شده است. یک مشخصه کلیدی، حضور یک پروتئین می باشد (پروتئین انتهایی،TP) که به طور کووالانسی به انتهاهای'5 در DNA متصل شده است. ساده ترین مدل این است که پروتئین به عنوان یک پرایمر برای سنتز DNA عمل کند و اجازه بدهد همانند سازی انتهاهای DNA خطی صورت گیرد، بواقع همانند سازی برخی مولکول های DNA خطی (همچون باکتریوفاژQ29 در باسیلوس سوبتیلیس ) با این روش اتفاق می افتد. اما این تفسیر برای همانند سازی پلاسمید های استر پتو مایسس کافی نیست ........... (جهت حفظ اختصار ادامه بحث حذف گردید.)

 

/ 0 نظر / 150 بازدید