SUMOYLATION

SUMOYLATION

تدوین: دکتر بابک براتی

مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی و نانوبیوتکنولوژی

**************************************

فعالیتها

*********************************** 

آموزش میکروبیولوژی

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی

میکروب شناسی ، بیوتکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی

 برای دانشجویان، علاقمندان و دانش آموزان دبیرستانهای برجسته کشور

Email: barati1987@yahoo.com

دوستانی که برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و یا حتی اجرای کامل پروژه دارند و یا نیاز به آزمایش روی حیوان آزمایشگاهی دارند با ایمیل یا موبایل اینجانب تماس حاصل نمایند.

  به فرازی از فعالیتها توجه نمایید:

  • طراحی و سنتز پپتیدهای (آنتی میکروبیال و ...) مورد نظر طبق درخواست شما
  • پذیرش پروژه های مستقل و مشترک در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی نیمه خصوصی، خصوصی و گروهی در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • مشاوره در انجام پروژه های بیولوژی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
  • پیشنهاد طرح و راهنمایی در انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های بیولوژی، میکروب شناسی، بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
  • تدریس و آموزش دروس آزمایشگاهی میکروب شناسی ( قارچ شناسی، باکتری شناسی، میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی کاربردی و ...)
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش های بیولوژی، میکروب شناسی، سلولی و مولکولی، مهندسی ژنتیک و نانوتکنولوژی
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش با حیوان آزمایشگاهی

 اگر برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و توضیح روش های کار دارید می توانید با ایمیل و یا تلفن اینجانب دکتر بابک براتی تماس حاصل نمایند.

            barati1987@yahoo.com               TEL: 09384198788

 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 

 

تغییرات قابل برگشت پس از ترجمه ای بطور گسترده در تنظیم دینامیک فعالیت پروتئین ها مشاهده می شود. پروتئین ها می توانند توسط گروه های شیمیایی کوچک، قند ها، چربی ها و حتی توسط اتصال کووالانت به پلی پپتید دیگری تغییر یابند. شناخته شده ترین مثال تغییر دهنده پلی پپتیدی یوبیکوئیتین است. نقش یوبیکوئیتین بیشتر هدف گیری پروتئین به پروتئازوم و هضم پروتئولیتیک آن است.علاوه بر یوبیکوئیتین چندین پروتئین مشابه یوبیکوئیتین دیگر (UbLs) نیز وجودارند که می توانند به سوبسترای پروتئینی متصل شده و عملکرد آن را تغییر دهند.

SUMO یا تنظیم کننده کوچک شبه یوبیکوئیتین (Small Ubiqutin-like Modifier) یک پروتیین کوچک با 97 اسید آمینه و از نظر ساختاری شبیه یوبیکوئیتین است و به نامهای Smt3p, Pmt2p, PIC-1, GMP1,Ubl1 و سنترین نیز شناخته می شود. همانند یوبیکوئیتین مشخص شده سامو بطور کووالانت به برخی از زیرواحدهای لایزین در اهداف پروتئینی متصل می شود. در مقایسه با یوبیکوئیتین اگرچه ساموئیله شدن باعث پیشبرد هضم پروتیین نمیشود، در مقابل برخی از پارامترهای عملکردی پروتئین ها را تغییر می دهد که بسته به نوع پروتئین تفاوت می کند. برخی از این پارامترها عبارتند از جایگیری داخل سلولی پروتئین، بیان ژن، ساختار کروماتین، انتقال پیام و پایداری ژنوم، اتصال به DNA و/یا تغییر فعالیت فاکتورهای رونویسی و برخی فعالیتهای دیگر. احتمال دارد که تاثیرات یوبیکوئیتینه شدن و ساموئیله شدن هر دو به شدت ناشی از اتصال پروتئین ها و موقعیت دومین های اندرکنشی آنها باشد. تغییرات یوبیکوئیتینه شدن و ساموئیله شدن هر دو قابل بازگشت هستند.

ساختار و انواع سامو:

4 پروتئین سامو در پستانداران شناخته شده است: SUMO-1، SUMO-2 و SUMO-3. سامو-2 و سامو-3 از نظر ترادف شباهت بیشتری نسبت به هم دارند تا نسبت به سامو-1 ...... (مطالب برای حفظ اختصار حذف شده اند!).

تنظیم اتصال و جداشدن سامو:

تغییرات سامو مربوط به اسید آمینه لایزین در توالی حفاظت شده ψKXE می باشد. Ψ یک اسید آمینه هیدروفوب و X هر اسیدآمینه ای می تواند باشد....... (مطالب برای حفظ اختصار حذف شده اند!).

ساموئیله شدن و جایگیری داخل سلولی

بسته به پروتئین هدف ساموئیله شدن می تواند در سیتوپلاسم یا هسته اتفاق بیفتد و این فرایند در تنظیم جایگیری داخل سلولی تعدادی از سوبستراهای پروتئینی دخالت دارد....... (مطالب برای حفظ اختصار حذف شده اند!).

SUMO و تنظیم نسخه برداری:

ساموئیله شدن فعال کننده های نسخه برداری، مهارکننده ها، کواکتیواتورها، کورپرسورها، و اجزا اجسام هسته ای PML در تنظیم بیان ژن دخیل است. فعالیت بسیاری از فاکتورهای رونویسی در ارتباط با اجسام هسته ای PML تنظیم می شوند و گردهم آیی اجسام هسته ای PML مستلزم ساموئیله شدن پروتئین های PML است. بنابراین تغییر در ساموئیله شدن PML تاثیر گسترده ای روی نسخه برداری دارد...... (مطالب برای حفظ اختصار حذف شده اند!).

سامو بر ترمیم DNA تاثیر دارد:

بسیاری از فاکتورهای مرتبط با همانندسازی DNA و ترمیم شامل PCNA، هلیکاز WRN، توثوایزومراز 1 و 2 و آنزیم تیمین-DNA- گلیکوزیلاز(TDG) پس از ترجمه ساموئیله می شود. ساموئیله شدن جای گیری درون هسته ای اندرکنش های پروتئین- پروتئین و فعالیت بسیاری از فاکتورهای دخیل در پایداری ژنوم را تنظیم می کند.......... (مطالب برای حفظ اختصار حذف شده اند!).

 نقش سامو در دخول ژنومی و کروموزوم:

از زمان کشف، ساموئیلیشن، نقشهای مهمی در بیولوژی سلول نشان داده از قبیل اتصال کروموزوم ها و گردهم آیی کینه توکور. در طی میتوز، توزیع برابر کروموزوم ها در سلول های همانندسازی شده یک فرایند به شدت منظم و پیچیده ای است که بستگی به زمان مناسب برای برای گردهم آیی و جدا شدن کروماتیدهای دارد......... (مطالب برای حفظ اختصار حذف شده اند!).

سامو و پروتئین های ویروسی:

2 پروتئین اصلی اولیه MIF( Major-Immediate-Early) حیاتی برای انتشار سایتومگالوویروس انسانی و هرپس ویروس، IE1 (IE1-p72 یا IE-72) و IE2 ( IE86 یا IE2-p86)، مشخص شده که ساموئیله می شوند. در مورد پروتئین IE1 که مشخص شده با PML اندرکنش دارد نامتوقف کردن مسیر ساموئیله شدن نه از هدف گیری پروتئین در اجسام هسته ای ND10 جلوگیری می کند و نه تاثیری در تشکیل ND10 دارد........ (مطالب برای حفظ اختصار حذف شده اند!).

سامو و بیماری ها:

تغییرات پس از ترجمه توسط یوبیکوئیتین و سامو معمولا تاثیرات متفاوتی روی سوبستراهای پروتئینی دارد. از آنجاییکه سوبستراهای سامو پروتئین هایی با نقش های اساسی در تنظیم تکثیر سلولی و تمایز هستند، موجب تقویت این فرض شده که همانند یوبیکوئیتینه شدن، تغییر در ساموئیله شدن نیز احتمالا در ایجاد بیماری ها و یا یشرفت انها شرکت می کند. در حقیقت به نظز می رسد بیماری های مختلفی از قبیل برخی عفونتهای میکروبی، سرطان و ناهنجاری های سیستم عصبی با تغییر در ساموئیله شدن مرتبط هستند......... (مطالب برای حفظ اختصار حذف شده اند!).

/ 0 نظر / 63 بازدید