Stem cell چیست؟

Stem cell چیست؟

 تدوین: دکتر بابک براتی

مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و نانوبیوتکنولوژی

**************************************

فعالیتها

*********************************** 

آموزش میکروبیولوژی

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی

میکروب شناسی ، بیوتکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی

 برای دانشجویان، علاقمندان و دانش آموزان دبیرستانهای برجسته کشور

Email: barati1987@yahoo.com

دوستانی که برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و یا حتی اجرای کامل پروژه دارند و یا نیاز به آزمایش روی حیوان آزمایشگاهی دارند با ایمیل یا موبایل اینجانب تماس حاصل نمایند.

  به فرازی از فعالیتها توجه نمایید:

  • طراحی و سنتز پپتیدهای (آنتی میکروبیال و ...) مورد نظر طبق درخواست شما
  • پذیرش پروژه های مستقل و مشترک در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی نیمه خصوصی، خصوصی و گروهی در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • مشاوره در انجام پروژه های بیولوژی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
  • پیشنهاد طرح و راهنمایی در انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های بیولوژی، میکروب شناسی، بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
  • تدریس و آموزش دروس آزمایشگاهی میکروب شناسی ( قارچ شناسی، باکتری شناسی، میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی کاربردی و ...)
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش های بیولوژی، میکروب شناسی، سلولی و مولکولی، مهندسی ژنتیک و نانوتکنولوژی
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش با حیوان آزمایشگاهی

 اگر برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و توضیح روش های کار دارید می توانید با ایمیل و یا تلفن اینجانب دکتر بابک براتی تماس حاصل نمایند.

            barati1987@yahoo.com               TEL: 09384198788

 

**********************************************************************************

 Stem cell چیست؟

اولین مرحله از وقایع تمایز در انسان که در حدود روز پنجم تکامل اتفاق می افتدز مانی است که لایه خارجی توده جنینی در حال تقسیم که بخشی از جفت را تشکیل میدهداز لایه سلول داخلی جدا میشود(iener cell mass).این سلول های لایه سلولی داخلی پتانسیل تبدیل به هر نوع از سلول های بدن رابا قدرت تمایزی محدود تر را دارند.این سلول ها نیز خارج از محیط جنینی نیز به تکثیر و رشد نا محدود خود ادامه می دهند وقدرت تمایزی خود رابه هر یک از سلول های بدن حفظ می کنند. این سلول های pluripotent به عنوان stem cell معروف هستند.همچنین این سلول دارای خاصیت self renewal هستند یعنی قادر به تقسیم در طی مدت طولانی هستندو میتوانند کپی های زیادی از خودبوجود آورند بدون اینکه تمایز یابند. ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

بطور کلی سه نوع stemcell وجود دارد stem cellهای جنینی، ژرمینال که مسئول بوجود آوردن سلول های تولیدمثلی هستند وsomaticیاadult stem cell که قابلیت تمایزی محدود تری نسبت به دو گروه قبلی دارند و سلول هایی را تولید می کنند که به سلول های بالغ تمایز می یابندو مسئول بازسازی وrenewal بافت های نرمال می باشند.

سومین خصوصیت بارز این سلول ها خاصیتdiffrentiation انها است که بر این اساس به چهار کلاس اصلی تقسیم می شوند:

Totipotent :بعد از لقاح بوجود می آیدوسلول تخم ایجاد شده یک totipotent است به این معنا که از لحاظ ژنتیکی این پتانسیل را داردهر سلولی را در بدن به وجود آورد.

Pluripotent :تقریبا شامل تمام انواع سلول های بلاستوسیت می باشند.

Multipotent: قادر به تبدیل شدن به انواع سلول ها هستند با قدرت تمایزی محدودتر

Unipotent :توانایی خیلی محدودی برای تمایز دارند.

 

 

تشابهات stem cell نرمال وStem cell سرطانی:

Self renewal

سلول های stem cell نرمال بافتی در طول حیات موجود برای نگه داری و تعمیر سلول های بافتی بدن باید مدام self renewal شود.سلول های stem cell سرطانی نیز برای رشد تومور باید این خصوصیت را داشته باشند.

Differentiation

هردو نوع این سلول هااین توانایی را دارند که به انواع سلول ها که از لحاظ فنوتیپی متفاوت هستند تبدیل شوندو یک جمعیت سلولی بافتی و توموری هتروژن را تشکیل دهند. همچنین هر دو نوع این سلول ها توانایی تکثیر نا محدود را ندارند.

Similar pathway

  stem cell سرطانی نیز توسط همان مسیر هایی که self renewal را در stem cell نرمال کنترل می کنند ،تنظیم می شوند و تنظیم نا بجای آنهادر بافت های طبیعی باعث رفتن به سمت stem cell سرطانی می شود.

 

 

تفاوت بینstem cell نرمال وstem cell سرطانی

برای طراحی یک روش درمان که بطور اختصاصیstem cell سرطانی را ریشه کن کند، این که بتوانیم سلول های stem cell سرطانی را از حالت نرمال تشخیص دهیم مهم و حیاتی است.

فنوتیپstem cell سرطانی:

 مهمترین جریان لازم و ضروری در زمینه stem cell سرطانی پیشرفت تکنیک هایی است که بتواند از لحاظ فنوتیپی این سلول ها را بررسی و شناسایی کند مثل تکنیک که کاربردی ترین روش برای شناسایی این سلول ها از طریق بیان مارکر های سطحی سلول ها است. اما بعضی مارکر ها بین حالت نرمال stem cell و stem cell سرطانی مشترک است. دو امکان برای توضیح این همپوشانی وجود دارد.در بسیاری از stem cell سرطانی، این سلول ها مستقیما از stem cell نرمال منشا گرفته اندخصوصا در لوکمی وتومور ها ی جدید.در حالت دوم ممکن است stem cell سرطانی از یک سری سلول های مجتمع ویا سلول های جدید که از لحاظ بیان مارکر ها سطحی جدیدبه stem cell شبیه باشند.پیشرفت در تکنیک های تعیین بیان ژن هایstem cell سرطانی خواهد توانست مارکر های اختصاصی تری برای stem cell سرطانی پیدا کنند. ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

تغییرات ژنتیکی:

شناخت تغییرات ژنتیکی کهstem cell نرمال را به stem cell سرطانی تبدیل می کند برای شناخت و پیشرفت در زمینه راههای درمانی ضد سرطان حیاتی و ضروری است. بطور طبیعی اکثر تومور ها از تعدادی stem cell سرطانی و یا توده سلولی تغییر شکل یافته منشا می گیرند که دارای تغییرات ژنتیکی یک جا و دسته جمعی می باشند که باعث ایجاد سلول هایی با طول عمر نامحدود می شوند وتوانایی تبدیل شدن بیهوده سرطانی جدید را دارند یا حتی قادر به القای stem cell نرمال به stem cell سرطانی هستند........... (مطالب برای حفظ اختصار حذف شده اند!).

 

Microinvironment :

فاکتور ریز محیط یک عامل مهم برای تفاوت بین stem cell با stem cell سرطانی است. ریز محیط برای سلول های نرمال در بافت های بالغ طوری است کهnich لازم از لحاظ فیزیولوژیکی برای تنظیم هومئوستاتیک آنها لازم است تا بین فعالیت self renewal وتمایز انها تعادل وجود داشته باشد، را فراهم میکند.ریز محیط تومور نیز برای بقا ونگه داری stem cell سرطانی لازم است.اکثر stem cell سرطانی تکثیر غیر قابل کنترل را طی میکنند که موجب تنظیم نابجا و یا تغییر nich این سلول ها از طریق سیگنال های پیش برنده تکثیر می شود....................................................... (مطالب برای حفظ اختصار حذف شده اند!).

/ 0 نظر / 48 بازدید