تکنیک امتزاج ژن(fusion gene )

تکنیک امتزاج ژن(fusion gene )

تدوین: دکتر بابک براتی

مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و نانوبیوتکنولوژی

**************************************

فعالیتها

*********************************** 

آموزش میکروبیولوژی

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی

میکروب شناسی ، بیوتکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی

 برای دانشجویان، علاقمندان و دانش آموزان دبیرستانهای برجسته کشور

Email: barati1987@yahoo.com

دوستانی که برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و یا حتی اجرای کامل پروژه دارند و یا نیاز به آزمایش روی حیوان آزمایشگاهی دارند با ایمیل یا موبایل اینجانب تماس حاصل نمایند.

  به فرازی از فعالیتها توجه نمایید:

  • طراحی و سنتز پپتیدهای (آنتی میکروبیال و ...) مورد نظر طبق درخواست شما
  • پذیرش پروژه های مستقل و مشترک در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی نیمه خصوصی، خصوصی و گروهی در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • مشاوره در انجام پروژه های بیولوژی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
  • پیشنهاد طرح و راهنمایی در انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های بیولوژی، میکروب شناسی، بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
  • تدریس و آموزش دروس آزمایشگاهی میکروب شناسی ( قارچ شناسی، باکتری شناسی، میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی کاربردی و ...)
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش های بیولوژی، میکروب شناسی، سلولی و مولکولی، مهندسی ژنتیک و نانوتکنولوژی
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش با حیوان آزمایشگاهی

 اگر برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و توضیح روش های کار دارید می توانید با ایمیل و یا تلفن اینجانب دکتر بابک براتی تماس حاصل نمایند.

            barati1987@yahoo.com               TEL: 09384198788

 

 **********************************************************************************

 تکنیک امتزاج ژن(fusion gene )

تکنیک امتزاج ژن(fusion gene )  کاربردی بسیار وسیع در تحقیقات بیوتکنولوژی دارد. در زیست شناسی ساختاری ، ساخت پروتئین های فیوژن برای افزایش بیان پروتئین های محلول و تسهیل تخلیص آنها استفاده می شود. در سالهای اخیر کاربردهای زیادی برای آن بیان گردیده که شامل انتخاب و تولید آنتی بادی ها و تولید آنزیم های دوکاره (bifunctional enzyme ) و پروتئین های با عمل اختصاصی مانند یک پروتئین جهت شناسایی یک ژن خاص به کار رفته است. ساخت پروتئین های فیوژن نیازمند تولید توالی لینکر است . ماکروملکول ها شامل پروتئین ها و دمین های کروی هستند . انتخاب توالی لینکر بسیار مهم است تا یک پروتئین فیوژن با عملکردی مناسب حاصل گردد.

امتزاج ژن تکنیکی است که برای تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مفید به شمار می رود . تولید پروتئین نوترکیب کایمر به افزایش بیان پروتئین های محلول و جداسازی آنها کمک می کند. دسته وسیعی از کاربردهای تکنیک امتزاج ژن در زمینه های بیوتکنولوژی گزارش شده است که شامل سنجش ایمنی که از امتزاج قطعات آنتی بادی یا بخش ها ی متصل شونده به آنتی بادی بهره می گیرند ، آنزیم ها یا تنوعی از پروتئین های فلوئورسنت ، انتخاب و تولید آنتی بادی و مهندسی آنزیم های دو عملکردی از کاربردهای آن است. ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

 

این تکنیک بر سه روش اصلی استوار است . روش اولیه که رواج بیشتری دارد روش آنزیمی می باشد که بر استفاده آنزیم های محدود کننده ایجاد گردیده است . روش دوم که روش SOEing PCR نامیده می شود که بر طراحی پرایمر و تکثیر PCR استوار می باشد . روش سنتتیک یا مصنوعی سومین روش امتزاج ژن می باشد.

 

 

روش اول:

 در روش آنزیمی ابتدا در مرحله طراحی پرایمر، طوری پرایمرها را طراحی می کنیم که ابتدای `5 ژن اول و انتهای `3 ژن دوم با دو آنزیم محدود کننده (Restriction enzyme) متفاوت برش زده شوند و انتهای`3 ژن اول و ابتدای`5 ژن دوم با یک آنزیم مشترک و متفاوت از دو آنزیم قبلی برش زده شوند . سپس ژن های مورد نظر خود را با روش های مهندسی ژنتیک در وکتور مناسب کلونینگ(PUC) ، کلون می نماییم و سپس برای خارج کردن یکی از دو ژن از وکتور کلونیگ ، از آنزیم های محدود کننده نامبرده استفاده می کنیم .سپس ژن دیگر را توسط آنزیم های محدود کننده ، کدون پایانی راحذف می کنیم. با قرار دادن این قطعات ژنی در کنار یکدیگر احتمال اتصال و امتزاج این دو ژن با یکدیگر بالا می رود . حال با استفاده از آانزیم های محدود کننده که جایگاه برش (Restriction site ) برای آنها در ابتدای `5 ژن اول و انتهای`3 ژن دوم قرار داده ایم می توانیم این قطعه را درآورده و در یک وکتور بیانی وارد کنیم و تولید پروتئین را داشته باشیم. ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

 

روش دوم:

روش دوم امتزاج ژن روش امتزاج توسط (polymerase chain reaction ) PCR می باشد .این روش را SOEing PCR نیز می نامند. در این مکانیسم به طراحی دقیق پرایمر نیازمندیم . پرایمر For ژن دوم باید به گونه ای طراحی شود که با پرایمر Rev ژن اول همپوشانی داشته باشد .

 در این حال ابتدا دو ژن را تکثیر می نماییم و سپس محصول این دو تکثیر را در کنار هم قرار می دهیم و تکثیر مجددی انجام می دهیم . در انتها محصول نهایی را مجددا با پرایمر For ژن ابتدایی و پرایمر Rev ژن دوم تکثیر می نماییم تا به میزان مناسبی از محصول ژن ممزوج شده را داشته باشیم . در نهایت با برش آنزیم های محدود کننده مناسب که در طراحی پرایمر آنها را قرار داده ایم این قطعه را برش زده و در وکتور مناسب کلون می نماییم. ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

روش سوم:

روش سنتیک سومین روش می باشد که در آن با استفاده از توالی های ژنوم موجود در سایت هایی مانند NCBI ، توالی های مورد نظر را دریافت نموده و با توجه به جایگاه برش آنزیمی موجود در داخل ژن در دو طرف ژنهای مورد نظر جایگاه های برش خاصی را قرار می دهیم . سپس توالی لینکر بین دو ژن را به انتهای `5 ژن ابتدایی اضافه می کنیم و در کنار توالی ژن دوم قرار می دهیم . این توالی ایجاد شده کامل را در مجموع جهت سنتز باید به مراکز سنتز ژن ارسال نماییم . توالی ارسال شده ار شرکت سنتز کننده را با آنزیم های محدود کننده مورد نظر ، که در دو طرف ژن ها ایجاد کرده ایم برش می زنیم و در وکتوری که با همین انزیم ها برش خورده کلون می نماییم. ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

/ 0 نظر / 44 بازدید