تجزیه زیستی حشره کش ها

تجزیه زیستی حشره کش ها

تدوین: دکتر بابک براتی

مدرس دانشگاه, مولف کتاب آزمایشگاه میکروب شناسی و متخصص در زمینه بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و نانوبیوتکنولوژی

 

**************************************

فعالیتها

*********************************** 

آموزش میکروبیولوژی

برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی

میکروب شناسی ، بیوتکنولوژی ، نانوبیوتکنولوژی

 برای دانشجویان، علاقمندان و دانش آموزان دبیرستانهای برجسته کشور

Email: barati1987@yahoo.com

دوستانی که برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و یا حتی اجرای کامل پروژه دارند و یا نیاز به آزمایش روی حیوان آزمایشگاهی دارند با ایمیل یا موبایل اینجانب تماس حاصل نمایند.

  به فرازی از فعالیتها توجه نمایید:

  • طراحی و سنتز پپتیدهای (آنتی میکروبیال و ...) مورد نظر طبق درخواست شما
  • پذیرش پروژه های مستقل و مشترک در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی نیمه خصوصی، خصوصی و گروهی در زمینه های میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • مشاوره در انجام پروژه های بیولوژی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
  • پیشنهاد طرح و راهنمایی در انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه های بیولوژی، میکروب شناسی، بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
  • تدریس و آموزش دروس آزمایشگاهی میکروب شناسی ( قارچ شناسی، باکتری شناسی، میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی کاربردی و ...)
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش های بیولوژی، میکروب شناسی، سلولی و مولکولی، مهندسی ژنتیک و نانوتکنولوژی
  • ارائه روش کار و چگونگی انجام آزمایش با حیوان آزمایشگاهی

 اگر برای تحقیقات و کارهای خود نیاز به مشاوره، راهنمایی و توضیح روش های کار دارید می توانید با ایمیل و یا تلفن اینجانب دکتر بابک براتی تماس حاصل نمایند.

            barati1987@yahoo.com               TEL: 09384198788

 

**********************************************************************************

تجزیه بیولوژیکی حشره کش ها

جذابیت آنزیم های میکربی برای تجزیه ترکیبات ارگانوسفره باعث شد که پیشرفت هایی در این زمینه روی دهد. در اوایل دهه1970 گزارشی توسط سدوناتانو یاشیدی ارائه شد مبنی بر اینکه سویه ای از فلاوباکتریوم (ATCC 27551) که توانایی تجزیه دیازینون را داشت از خاک مزرعه برنج کاری جدا کرده بودند. عصاره سلولی این گونه توانایی هیدرولیز کلروپیریفوس و پاراتیون را داشت . در سال 1979 روزنبرگ و الکساندر اعلام کردند که دو سویه سودوموناس جداکرده اند که توانایی هیدرولیز ترکیبات مختلف ارگانوفسفره را دارند و محصولات حاصل از هیدرولیز را به عنوان منبع فسفر استفاده می کنند. در سال 1971 سودوموناسی که توانایی هیدرولیز پاراتیون و مصرف پارانیتروفنول حاصل از هیدرولیز آن بعنوان منبع کربن و نیتروزن را داشت جداشده بود. چندی بعد داتون و هسی باکتری سودوموناس سوتزری را که قادر به هیدرولیز پاراتیون بود از محیط کیموستات جدا کردند. علاوه بر این سویه هایی از باسیلوس ها و آرتروباکتر ها که توانایی هیدرولیز پاراتیون دار دارند نیز گزارش شده است و همچنین سویه ای از سودوموناس یافت شده است که توانایی مصرف ایزوفنفوس (Isofenphos)  را بعنوان منبع کربن و انرژی دارد ( شکل زیر)

  280707_8MydoeTe.JPG

 شکل: ساختار کلروپیریفوس و دیازینون و ایزوفنفوس.

علاوه بر فلاو باکتریوم که در بالا ذکر شد باکتری مهم دیگری که توانایی هیدرولیز پاراتیون را دارد سودوموناس دیمینوتاMG  (Pseudomonas Diminuta MG ) است که در سال 1976 توسط مانک جدا شده بود. تابحال آنزیمهای جد اشده از این دو باکتری بیش از آنزیمهای باکتریهای دیگر بر روی ترکیبات ارگانو فسفره مطالعه شده است. توجه داشته باشیم که این دو سویه باکتری از دو مکان مختلف جهان کشف شده اند و پلاسمیدهای دارای این ژنها خیلی متفاوت هستند ولی خود این ژنها و آنزیمها واقعا یکسانند. این فسفوتری استرازها، پاراتیون هیدرولازها یا ارگانوفسفوروس هیدرولازها آنزیمهایی هستند که بخوبی شناسایی شده اند و مشخص شده است که به طور کاتالیتیکی پیوند P-S را در عوامل V هیدرولیز می کنند. ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

در آغاز دهه 1980 تحقیقات در این زمینه به دو نقطه مهم تقسیم شد :

-       جداسازی و شناسایی میکروارگانیسمهایی(و آنزیمهای آنها) که قادر به رشد بر روی حشره کش های ارگانوفسفره مختلف باشند.

-      تحقیقات بی نظمی برای ارگانیسمهای دارای انزیمهای قادر به هیدرولیز DFP و عوامل عصبی مرتبط با آن. 

سرعت هیدرولیز خودبخود عوامل عصبی محدودیتی برای کاربرد آنها در محیط های غنی میکربی به عنوان سوبسترا بوجود می آورد. 

میکروارگانیسمهایی که بر روی محیط حاوی این ترکیبات رشد می کنند در واقع از محصولات حاصل از هیدرولیزاسیون عوامل عصبی استفاده می کنند و دارای آنزیم علیه خود ترکیب نمی باشند. از نمونه هایی که قبلا جدا شده اند، باکتری سودوموناس آلکاژنزC1 (Pseudomonas Alcaliggenes C1) است که توانایی هیدرولیز فنسولفوتیون (Fensulfothion ) و رشد بر روی آن را دارد و از نمونه های دیگر سویه ای از سودوموناس و وسویه های شناسایی نشده دیگر می باشند که پاراتیون یا متیل پاراتیون را هیدرولیز می کنند و بر روی آن رشد می کنند علاوه بر اینها سه باکتری دیگر شناسایی شده اند که توانایی هیدرولیز کامافوس و رشد بر روی آن را دارند( شکل زیر). ........................ (جهت حفظ اختصار بقیه مطالب حذف شده است!)

 

280707_Tnx77Ks4.JPG

 

شکل: ساختار کامافوس و فنسولفوتیون.

/ 0 نظر / 59 بازدید